Om Mellbo

AB Melleruds Bostäder bygger, förvaltar och hyr ut lägenheter i Mellerud, Åsensbruk och Dals Rostock.
Vi är ett helägt kommunalt bostadsföretag. I vårt bestånd för uthyrning finns också lokaler för butiker, kontor och annan verksamhet.
Hos Melleruds Bostäder arbetar 13 personer, på kontoret eller med fastighetsskötsel och underhåll.

Välkommen till Mellbo!
Vi är det kommunala bostadsbolaget som startade som en stiftelse 1948. Vi ombildades till AB Melleruds Bostäder 1996. Vi bygger, förvaltar och hyr ut bostäder och lokaler. Vårt bostadsbestånd består av 700 lägenheter, från 1 rum och kokvrå till 6 rum och kök. 

Vi erbjuder fina renoverade lägenheter i Mellerud, Dals Rostock eller Åsensbruk, barnvänliga bostadsområden med närhet till attraktiva fritids- och naturområden. Vill du bo nära natur, centrum eller med tillgång till hiss? Vi har lägenheter för alla behov! 

Mellerud – nära till allt 
Den dalsländska naturen erbjuder klara vattendrag, ändlösa paddelvatten och Sveriges största sjö Vänern, men också skogar och berg med fjällkaraktär. I Mellerud är det alltid nära till skog och vatten, oavsett om du väljer att att bo i tätorten eller mer avskilt. Att leva och bo granne med fiskevatten, friluftsbad, löparslingor och frisk luft är bonus för dig som söker dig ut i naturen för rekreation och friluftsaktiviteter. Samtidigt finns här alla serviceinrättningar, butiker, köpcenter, bibliotek, kulturarena, simhall samt smidiga kommunikationer med både buss och tåg. Till Göteborg tar tågresan ca 60 minuter.  

Mellbos hållbarhetsarbete

Mellbo är en del av allmännyttan och vårt uppdrag är att med ett socialt ansvarstagande erbjuda hållbara och prisvärda bostäder åt alla.

Insatser som håller i längden
Hållbarhet är ett av våra viktigaste värden och vi jobbar för att alltid kunna erbjuda social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i alla led. Rent konkret innebär det att vi ser till att kunna erbjuda hyreslägenheter i alla prisklasser, vi utvecklar nya metoder för sopsortering, uppdaterar kontinuerligt våra fastigheter med mer energieffektiva lösningar och när vi bygger nytt gör vi det med så hållbara metoder och material som möjligt. Det ska vara enkelt för dig som bor hos oss att spara både el och pengar och att sortera och återvinna dina sopor på rätt sätt. Som vi ser det är det vårt gemensamma ansvar att leva med respekt för både människor och miljö, både nu och i framtiden

Natur & miljöboken MellboUtbildningsmaterial om hållbarhet

Vi samverkar till en hållbar utveckling i vårt samhälle, vi har valt att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken – ett samhällsprojekt där tonvikten ligger på att tidigt lära för en hållbar utveckling.

Natur & Miljöboken är ett läromedel i miljö avsett för grundskolans år 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6. Natur & Miljöbokens mål är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få ta del av detta material.

LÄS MER HÄR

solenergi

I dag används framförallt fjärrvärme för att värma upp våra hus. Intresset för solenergi ökar och Mellbo beaktar solenergi vid alla projekteringar, både vid underhåll och vid nybyggnation. I relation till totalt inköpt energi är det
fortfarande en liten men växande andel.

Idag finns solpaneler på fastigheten Humlan, Vallmogatan 22 och under 2023 kommer solpaneler installeras på Storgatan 26, Kapellgatan 3 samt Norra Kungsgatan 1.

Sveriges allmännyttas klimatinitiativ

Mellbo är del av Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ. Målet är att vara fossilfria senast 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 % jämfört med år 2007.

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.

Utgångspunkten är att alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Två övergripande mål
Klimatinitiativet har två övergripande mål:

-En fossilfri allmännytta senast år 2030.
-30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Kontinuerligt energiarbete

Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska förbrukning och kostnader för energi. Dels genom bevakning av elkostnader och abonnemangsstorlekar, dels förebyggande genom att bygga bort ”energitjuvar” genom till exempel tilläggsisolering, fönsterbyte och översyn av värmesystem vid renovering och underhåll.

Aktiv övervakning temperatur och vatten
Vi arbetar aktivt med att bevaka och säkerställa rätt temperaturer i byggnader och undersöka orsaker till onormalt stor vattenförbrukning. 

Fossila bränslen byts mot förnybara energikällor

Förnyelsebar el
All el som används i Mellbos fastigheter är 100 % förnyelsebar, vilket är ett krav som bolaget ställer i sin elleveransupphandling. 

 • Mellbobilen drivs av ”grön el”.
 • Belysning i våra fastigheter byts succesivt ut till energisnåla lösningar.
 • Under 2023 kommer fler robotgräsklippare installeras

ÅRSREDOVISNINGAR

Här kan du läsa våra årsredovisningar. Klicka på ikonen och dokumentet öppnas i ett nytt fönster.

Styrelsen

Eva
Pärsson

Ordförande

Lisbeth
Berglöv

1.e vice ordförande

Martin
Andersson

2.e vice ordförande

Robert
Svensson

Ledamot

Thomas
Hagman

Ledamot

Suppleanter

Daniel Berglöv

Christer Andersson

Eva Ericson

Martin Larsson

Lars Nilsson

Tillgänglighet

För oss är det givetvis viktigt att vara tillgängliga, så att alla både kan besöka oss men också hitta information här på vår hemsida. Därför lever vi online upp till den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549, vilket motsvarar nivå AA i version 2.1 av WCAG (plus några ytterligare krav), bedömt med metoden självskattning. Det innebär till exempel att vi:

 • Ser till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
 • Har skapat en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
 • Använder text, inte bilder, för att visa text (med undantag för loggor, där finns alt.text att tillgå)
 • Är konsekventa i navigation, struktur och utformning, samt benämner funktioner konsekvent
 • Använder tillräckliga kontraster i komponenter och grafik samt mellan text och bakgrund
 • Ser till att text går att förstora utan problem
 • Tydligt markerar vilket fält eller element som är i fokus
 • Erbjuder flera olika sätt att navigera (tex fritextsökning i sökfältet)
 • Har dokumenterat våra tillgänglighetsfunktioner och säkerställt tillgängligheten i vår kundtjänst

Hör gärna av dig till oss om du upplever några problem med vår tillgänglighet eller vill tipsa oss om hur vi kan göra förbättringar.

Personuppgifter
Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och handlar om hur myndigheter, företag och organisationer får behandla personuppgifter. Här kan du läsa om hur Melleruds bostäder hanterar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?
Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi kontrakt, handlägger ärenden, i e-post och när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Melleruds Bostäder är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget. 

Varför hanterar vi dina personuppgifter?
Melleruds Bostäder hanterar personuppgifter i de sammanhang vi behöver för att kunna utföra våra uppdrag. Det kan till exempel gälla kontraktsskrivning.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?
Vi hanterar dina uppgifter med stöd av svensk lagstiftning. Bland annat finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

Samtycke
Avtal
Rättslig förpliktelse
Skydd för grundläggande intressen
Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
Efter en intresseavvägning
Många personuppgiftsbehandlingar inom bolaget grundar sig på en rättslig förpliktelse, att vi utför en uppgift av allmänt intresse. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig eller att vi inhämtar samtycke för personuppgiftsbehandlingen. Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av hanteringen innan samtycket återkallades.

Vilka personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar enbart de personuppgifter vi behöver för ändamålet med varje behandling.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmänna handlingar. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs för ändamålet med behandlingen och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Mer information om hur länge vi sparar allmänna handlingar finns i våra dokumenthanteringsplaner.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller personer om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. För Melleruds Bostäders verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att ta del av allmänna handlingar som finns hos Melleruds Bostäder. Detta innebär att även personuppgifter kan lämnas ut oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Denna rätt gäller inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Sker överföring till tredje land?
Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land informerar vi dig.

Vilka rättigheter har du?
Om vi hanterar dina personuppgifter har du olika rättigheter. Vissa av rättigheterna är beroende av vilken rättslig grund som behandlingen av personuppgifterna vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara kan göras gällande under vissa förutsättningar.

Rätt till insyn och registerutdrag

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Detta innebär att Melleruds Bostäder på begäran måste kunna tillhandahålla dessa uppgifter. Detta kallar vi registerutdrag.

Rätt till ändring

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Ibland får personuppgifter endast justeras under vissa förutsättningar.

Rätt till radering, rätt att bli bortglömd

Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och på vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen görs kan du även ha rätt till radering av dina personuppgifter. Rättigheten har begränsad tillämpning inom kommuner eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.

Rätt till begränsning

Beroende på omständigheter i det enskilda fallet kan du ha rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas till endast lagring under den tid det tar att utreda en invändning från dig.

Rätt till dataportabilitet

Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen grundar sig på har du i vissa fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett sådant format som möjliggör överförande till en annan personuppgiftsansvarig. Rättigheten har begränsad tillämpning inom kommuner eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.

Invända mot behandling

Om den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter baseras på berättigat intresse (intresseavvägning) eller allmänt intresse har du under vissa förutsättningar rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas.

Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du har alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten med klagomål om du inte är nöjd med hur Melleruds kommun hanterar dina personuppgifter. Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten. Vart ska du vända dig? Vill du begära ett registerutdrag eller åberopa någon annan rättighet kan du kontakta Melleruds Bostäder:

mellbo@mellerud.se

Hur kontaktar du dataskyddsombudet?
Melleruds Bostäder har ett dataskyddsombud som nås på e-postadressen: mellbo@mellerud.se.

Sökformulär